Δευτέρα, 10 Απριλίου 2006 11:24

Αυτοματισμοί

Μια ολοκληρωμένη προπονητική ενότητα.

Στόχος: Γρήγορη εναλλαγή χώρων - Αυτοματισμοί.